www.krzysztofkopec.pl  Data:  Piątek, 22 Czerwiec 2018 r.

Powrót na stronę główna

Co stało się z aktywami II RP po napaści sowieckiej na Polskę w 1939 r.?

Atak wojsk sowieckich na Polskę 17 września 1939 r. był katastrofalny, nie tylko z powodu tego, że zaprzepaścił szanse Polski na kontynuację wojny z Niemcami w oparciu o zasoby zgromadzone na wschodzie, ale przede wszystkim ze względu na rabunek zasobów finansowych i depozytów, w tym złota i kosztowności, które były w posiadaniu instytucji państwowych, banków, osób prywatnych, kościołów. Ile tak naprawdę ukradli sowieci trudno oszacować, ponieważ bardzo mało jest wiarygodnych dokumentów archiwalnych. Polskie zostały bowiem zniszczone przed wkroczeniem sowietów, albo przez nich zarekwirowane i nadal nie są udostępnione historykom. Sowieckich udostępniono badaczom bardzo niewiele. zasoby Wikimedia Commons
Historycy badający powyższy temat, mogą zapoznać się tylko z kilkunastoma dokumentami dotyczącymi agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, na mocy porozumienia o współpracy z Komitetem ds. Archiwów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej. Odtajnione dokumenty rosyjskie dotyczą przypadków rabunków dokonywanych przez Armię Sowiecką na zajętych terenach. Przykładowo w dokumencie z 20 września 1939 roku Lew Mechlis szef sztabu Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej i Floty oraz komisarz armijny 1 rangi pisał w tajnym sprawozdaniu do Stalina m.in. o tym, że w miejscowości Bursztyn „miały miejsce próby rabunku mienia czynione przez czerwonoarmistów” i trzeba było użyć gróźb, aby uspokoić sytuację: „Jedynie groźbą, że będziemy rozstrzeliwać na miejscu, mnie i komandirowi Riabyszewowi udało się powstrzymać tłum czerwonoarmistów”.
Przykładem rabunku środków finansowych przez sowiety w trakcie agresji na Polskę były wydarzenia jakie miały miejsce w Lidzie 18 września 1939 r. Sowieci zagrabili wówczas pociąg z uciekinierami, w skład którego wchodziły również 2 wagony wyładowane depozytami złotymi i srebrnymi, dziełami sztuki, stanowiącymi własność zarówno osób prywatnych jak i instytucji państwowych oraz banków. O sprawie szerzej pisała prasa sowiecka (np. Prawda z 05.10.1939 r.), w tonie propagandowym jakoby - „sowieci uniemożliwili wywóz złota i kosztowności stanowiących własność chłopów i robotników”. Sowieci chwalili się również „spektakularnym sukcesem wojskowym” twierdząc, że zdobyli silnie bronione miasto nagłym nocnym atakiem, co nie miała nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ Lida została opuszczona przez wojsko polskie jeszcze w dniu 17 września popołudniu i 18 września w godzinach przedpołudniowych . Dotyczyło to żołnierzy 3 batalionów Ośrodka Zapasowego 19 Dywizji Piechoty oraz Bazy 5 Pułku Lotniczego. Dowódcą jednego z baonów był kpt. Henryk Jackiewicz. Razem z wojskiem odszedł ostatni transport kolejowy, zawierający, oprócz materiałów wojennych również aktywa finansowe będące w dyspozycji wojska, jak również część depozytów bankowych i osób prywatnych. Transport ten dotarł szczęśliwie do Grodna w godzinach popołudniowych. Niestety następny transport kolejowy, o którym pisała sowiecka prasa nie mógł wyjechać z miasta wskutek zniszczenia torów kolejowych przez lotnictwo sowieckie. Informacje na temat tego transportu są bardzo fragmentaryczne. Opierają się one, na częściowo sprzecznych relacjach podoficera 19 DP Jana Pawlaka i sierżanta podchorążego Zygmunta Prędkiewicza, którzy jako żołnierze niżsi stopniem nie mieli dostatecznych informacji co do charakteru przejętego przez sowietów transportu. Bardziej szczegółowa jest relacja majora Franciszka Walawskiego, oficera 9 Pułku Artylerii Lekkiej z Białej Podlaskiej. Najbardziej jednak wiarygodne informacje dotyczące powyższego zdarzenia znalazłem w pisanych w czasie wojny wspomnieniach pułkownika Zygmunta Blumskiego ps. „Strychański”, aresztowanego przez NKWD 26.09.1944 r., zmarłego w sowieckimmapa Paktu Ribbentrop-Mołotow (Wikimedia Commons) łagrze na Syberii. Natomiast informacje Henryka Jackiewicza „Mariana” Delegata Okręgu Wileńskiego aresztowanego przez NKWD w 1944 r. są mało precyzyjne. Potwierdził on tylko w swoich wspomnieniach pisanych w czasie wojny fakt przejęcia przez sowietów transportu z ewakuującymi się ludźmi i ich majątkiem. Innym przykładem przejęcia środków finansowych przez sowietów jest zajecie przez nich pociągu z ewakuowanymi z Warszawy aktywami Centrali ZUS. Pisałem o tym już wcześniej w: „Finansowym spadku po II RP”. Miało toStalin i Ribbentrop (Wikimedia Commons) miejsce 17.09.1939 r. w okolicach Łucka. 
Dzięki heroicznej postawie wielu urzędników państwowych II RP i zwykłych obywateli wiele zasobów finansowych państwa polskiego zostało ocalonych, ukrytych lub wywiezionych za granicę, dzięki czemu nie wpadły one w sowieckie ręce. Przykładem może być postawa wicestarosty nowogródzkiego Wacława Czaykowskiego, któremu udało się dowieźć do Wilna znaczną sumę środków finansowych, które ostatecznie trafiły do tworzącej się pod okupacją sowiecką konspiracji. Fakt ten pokazuje wysoki poziom etyczny wielu przedwojennych urzędników polskiej administracji państwowej. W niejednym innym państwie takie pieniądze, w takim zamieszaniu historycznym, szybko wylądowałyby na zawsze w kieszeni urzędnika. Innym podobnym do opisanego wyżej przypadku jest postawa kapitana intendentury Adama Ludwika Krycińskiego z oddziału wojskowego, który 17 września 1939 roku znalazł się w Tarnopolu, mógł ukryć się w krytycznym momencie wkroczenia wojsk sowieckich do miasta. Nie uczynił tego jednak, ponieważ w powstałym zamieszaniu nie miał komu przekazać powierzonej sobie kasy, zawierającej duże pieniądze państwowe i inne kosztowności. Ukrył je, chociaż w rezultacie dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Katyniu. Na wyróżnienie zasługuje również postawa starosty baranowickiego, zmarłego w Londynie w 1990 r. Karola Wańkowicza. Nie miał czasu ani środków na przeprowadzenie zorganizowanej ewakuacji Baranowic, zaalarmował więc poprzez gminy najbardziej narażonych przedstawicieli ludności polskiej: ziemiaństwo, parafie, nauczycieli, osadników. Zorganizował opiekę nad pozostałymi w mieście urzędnikami i rodzinami ewakuowanych i zapewnił im na jakiś czas pomoc pieniężną. Podjął z Banku Polskiego i zabezpieczył pieniądze i inne aktywa, tak aby nie wpadły w ręce sowieckie.
Najbardziej spektakularną akcję ratowania aktywów II RP przed sowietami była udana akcja zabezpieczenia na miejscu a następnie wywiezienia przez Litwę i Szwecję Pułkownik Michał Rybikowski do Ameryki Południowej (przy współpracy wywiadu japońskiego) depozytów zgromadzonych w wileńskim oddziale Banku Polskiego. Po zajęciu Wilna władze sowieckie zażądały od dyr. Oddziału Wileńskiego Banku Polskiego Jana Oskwarka-Sierosławskiego wydania złota i walut, które przed opuszczeniem Wilna zabezpieczył we współpracy z pracownikami Banku Polskiego i oficerami wywiadu ostatni wojewoda wileński Artur Maruszewski. Było to około 1.5 tony złota i wiele kilogramów kosztowności (głównie FON). Gdy dyrektor nie chciał wypełnić zadania władz sowieckich, został aresztowany i przewieziony do prokuratury wojskowej sowieckiej, gdzie w warunkach bliżej nie wyjaśnionych popełnił samobójstwo, rzucając się z drugiego piętra na bruk podwórka. (por. K. Liszewski [R. Szawłowski] Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Londyn 1988). Mimo usilnego śledztwa i wielu aresztowań sowietom nie udało się wpaść na trop ukrytego na terenie wileńszczyzny skarbu, który następnie został wywieziony z Litwy pod koniec 1939 r i na początku roku 1940 r. (w czasie kiedy Wileńszczyzna stała się częścią Litwy). W akcji wywiezienia z Litwy depozytów Banku Polskiego kluczową rolę odegrał Chiune Sugihara wicekonsul japońskiego konsulatu w Kownie, stolicy Litwy. Do zadań mu powierzonych przez rząd należała równocześnie obserwacja ruchów wojsk sowieckich i niemieckich. Chiune Sugihara brał także aktywny udział we współpracy z wywiadem polskim, jako części większej operacji współdziałania polsko-japońskiego (głównie w zakresie wywiadowczym). W listopadzie 1939 nawiązali z nim kontakt oficerowie wywiadu Leszek Daszkiewicz i pułkownik Michał Rybikowski. Zgodził się na pomoc przy wywiezieniu z Litwy ukrytych przez wojewodę Maruszewskiego skarbów. To on skontaktował pułkownika Michała Rybikowskiego z Gustavem Adolfusem Kyrką, który był następnie jedną z osób zabezpieczających ewakuowane depozyty na terenie Szwecji i współpracował w ich dalszej podróży do Ameryki Południowej. (więcej w mojej książce). Kim był pułkownik Michał Rybikowski? As wywiadu polskiego na hitlerowskie Niemcy. W latach 1941-43, będąc zatrudnionym pod fałszywym nazwiskiem w ambasadzie japońskiej w Sztokholmie, zainstalował misterną siatkę wywiadowczą na Niemcy, Finlandię a także na Rosję Sowiecką (więcej w mojej książce). Zebrane wiadomości z Berlina przekazywał do polskich władz wojskowych w Londynie. Wojskową służbę zakończył w randze pułkownika w II Korpusie gen. Andersa. Dwukrotnie był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy – za rok 20-y i za pracę wywiadu II Wojny Światowej. Zmarł na emigracji w Kanadzie. 
Na koniec kolejny bohater, który ratował aktywa II RP. Ostatni prezes Banku Gospodarstwa Krajowego generał brygady dr Roman Górecki. 6 września 1939 r. specjalnym pociągiem prezes Górecki organizuje w kierunku oddziału BGK w Równem na Kresach ewakuację centrali BGK wraz z częścią personelu, środkami finansowymi, najważniejszymi dokumentami i bezcennymi depozytami Biblioteki Narodowej (m.in. Kazania Świętokrzyskie, Psałterz Floriański, rękopisy partytur Chopina) i Biblioteki w Pelplinie (egzemplarz Biblii Gutenberga). Po wkroczeniu 17 września 1939 r. Armii Czerwonej BGK ewakuuje się do Rumunii, a stamtąd do Paryża i Londynu. Na emigracji prezes Górecki zabezpiecza zagraniczne interesy igen. brygady dr Roman Górecki (Wikimedia Commons) zobowiązania BGK, organizuje akcję informacyjną i wydawniczą na temat polityki gospodarczej Niemiec w okupowanej Europie, dla pracowników BGK w kraju, niewoli i emigracji organizuje akcję wysyłania paczek z żywnością i środkami finansowymi, dzięki jego staraniom pracownicy BGK, którzy znaleźli się w Anglii, mają dostęp do bezpłatnych praktyk w brytyjskich bankach. Po odwołaniu przez rząd RP na uchodźctwie we wrześniu 1941 r. ze stanowiska przewodniczącego Komisji do Uregulowania i Załatwiania Interesów Zagranicznych BGK prowadzi m.in. wykłady z bankowości dla polskich studentów w Glasgow, pisze. W 1946 r. wydaje w Londynie książkę „Gospodarczy dorobek Polski w latach 1918-1939” i 9 sierpnia tego roku umiera w Szpitalu Wojennym w Iscoyd Park. Pochowany został na cmentarzu w Whitchurch. Był kawalerem Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Niepodległości, Złotego Krzyża Zasługi, trzykrotnie Krzyża Walecznych, francuskiego Krzyża Kawalerskiego Legii Honorowej oraz belgijskiego Krzyża Komandorskiego Orderu Leopolda.
Przedstawione powyżej przypadki stanowią tylko wierzchołek góry lodowej bohaterstwa polskich urzędników państwowych, obywateli i żołnierzy, którzy w czasie agresji sowieckiej na Polskę ratowali jej zasoby finansowe. Wielu oddało życie w służbie Ojczyzny. To co nie udało się ukryć, zostało przejęte przez władze sowieckie w październiku i listopadzie 1939 r. w wyniku przeprowadzonej akcji nacjonalizacji i kolektywizacji własności prywatnej państwowej i spółdzielczej, która bardzo szeroko była reprezentowana na tzw. „Polskich Kresach”. Własności tej nie odzyskaliśmy do dzisiaj.

Krzysztof Kopeć

Fragment poświęcony Gen.Góreckiemu został zaczerpnięty z tekstu P. Mateusza Wierzbickiego pt. "Opowiesci z dolnej półki" 

P.S.

    Dodaj do Wykop.plDodaj do FacebookDodaj do BlipDodaj do TwitterDodaj do FlakerDodaj do PingerDodaj do zakładek Google

Judi -- Sobota, 12 Maj 2018 r. 01:29 pm

tkKzBJ https://www.genericpharmacydrug.com


pkgryxjk -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 06:42 am

TFwsPl nrdvrgzvjedq, [url=http://zgacnajycprl.com/]zgacnajycprl[/url], [link=http://rlpeaauztayj.com/]rlpeaauztayj[/link], http://cmpzasnxxcal.com/


ztcvgkjon -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 08:19 am

9u41Sh wgyqrdpukllm, [url=http://xeuqfhzkyvve.com/]xeuqfhzkyvve[/url], [link=http://xchmrqleozxq.com/]xchmrqleozxq[/link], http://hjrvnwuprdpm.com/


zcfubodno -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 09:55 am

kif1eV jbavyimutice, [url=http://chpicrmjheab.com/]chpicrmjheab[/url], [link=http://tlkqjzddxzhj.com/]tlkqjzddxzhj[/link], http://uwjbrchcqeyu.com/


fivdlyke -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 02:08 pm

e4x5u0 xycierpydbjp, [url=http://quosidvjnatj.com/]quosidvjnatj[/url], [link=http://nkfpdpraujwz.com/]nkfpdpraujwz[/link], http://xzuaqnryfsof.com/


vyquhp -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 03:50 pm

LOpBw0 xrixvqbkveih, [url=http://nujjognerulc.com/]nujjognerulc[/url], [link=http://joumprbcoekz.com/]joumprbcoekz[/link], http://rxkyvvryhxrq.com/


zixafx -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 05:31 pm

Yn9oFI gcywrwdfweuq, [url=http://tbasqndxgmuy.com/]tbasqndxgmuy[/url], [link=http://dgwagwfntktx.com/]dgwagwfntktx[/link], http://hwesmfapcqjc.com/


hjsztt -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 07:02 pm

58Z8F2 fasdtytznndj, [url=http://ktnnatekleac.com/]ktnnatekleac[/url], [link=http://egwzfngsvnix.com/]egwzfngsvnix[/link], http://zankjzhxxycu.com/


toecdztehd -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 07:13 pm

p2TFvj scsophjpiooo, [url=http://wklltysitntp.com/]wklltysitntp[/url], [link=http://ogavexwofiuj.com/]ogavexwofiuj[/link], http://lfxlutmgfhet.com/


kgczeiklzlz -- Poniedziałek, 14 Maj 2018 r. 05:31 pm

qBOYy7 sbpqxjbcfnxe, [url=http://thevasjyyybm.com/]thevasjyyybm[/url], [link=http://terqrbdbcxdv.com/]terqrbdbcxdv[/link], http://vhiqeaumypwr.com/


thcbao -- Wtorek, 15 Maj 2018 r. 12:25 am

2frYMD gotegwjnbipq, [url=http://fsdwzzjbpwbz.com/]fsdwzzjbpwbz[/url], [link=http://ywbitrfefjwk.com/]ywbitrfefjwk[/link], http://isqemsnuhehh.com/


iuvmuxqaqkt -- Wtorek, 15 Maj 2018 r. 06:57 am

5RNb4B axkhqubvrtrl, [url=http://dgsoftbctwfc.com/]dgsoftbctwfc[/url], [link=http://eckfetfahjuj.com/]eckfetfahjuj[/link], http://wbjwgfjblfoz.com/


qsgmersqv -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 06:44 am

n9x3nW gecpoqklilud, [url=http://xqfghmwvltri.com/]xqfghmwvltri[/url], [link=http://ucmbhqvwybaz.com/]ucmbhqvwybaz[/link], http://hvcefhienxvd.com/


whbtukfhqe -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 08:47 am

b67ocW tafqcqlvgjux, [url=http://cednjlvbsyhh.com/]cednjlvbsyhh[/url], [link=http://hpsxnocghlld.com/]hpsxnocghlld[/link], http://fhczsbzaewgn.com/


nbimqair -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 09:43 am

MqSHcn htmcxlwfqedw, [url=http://kgdyffwvccpn.com/]kgdyffwvccpn[/url], [link=http://qbskoifkjlfy.com/]qbskoifkjlfy[/link], http://uhdvydfddpoa.com/


enhepgf -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 11:36 am

zNx9AD diwlylmjnlnk, [url=http://fbphizqyxgwg.com/]fbphizqyxgwg[/url], [link=http://vpdjqaqavusp.com/]vpdjqaqavusp[/link], http://cwyldanydgje.com/


Armando -- Sobota, 26 Maj 2018 r. 02:31 pm

How do I get an outside line? viagra Federal agents took Chong into custody, along with five others, on April 21, 2012, following a raid on a friend\'s house where agents said they believed the drug Ecstasy was being dealt. An officer told Chong he would not be charged but left him cuffed in a cell and told him to \"hang tight, we\'ll come get you in a minute,\" Yoo said.


Shelby -- Sobota, 26 Maj 2018 r. 02:59 pm

Do you know the number for ? https://www.drugonsale.com cialis As some of the A-routes have the same speed limit as the motorways – 70 miles (112 kilometers) per hour – it is often necessary to pull off a stunt-driver-style maneuver to actually stop at a roadside snack van, unless you already know exactly where it is. Some are marked with flags or signs ahead of their location on the road.


Bennie -- Piątek, 08 Czerwiec 2018 r. 04:54 pm

magic story very thanks levitra In 2011 Alexis received an honorable discharge from the Navy Reserve, even though the Navy had been pursuing a general discharge against him on a series of eight to 10 misconduct charges, ranging from traffic offenses to disorderly conduct, a military official said.


Deangelo -- Piątek, 08 Czerwiec 2018 r. 05:22 pm

How do I get an outside line? https://www.drugonsale.com cheap order drugs \"We continue to expect tapering of the open-ended assetpurchases to commence in the autumn, probably already followingthe September 18th FOMC meeting. If not, then certainly beforeyear-end,\" said Martin McMahon, an economist at CommonwealthBank of Australia.


Isiah -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 10:56 am

An accountancy practice cialis In a statement following its two-day policy meeting, the Fedsaid the economy continues to recover but still needs support.The central bank said it would keep buying $85 billion per monthin Treasury and mortgage securities in an effort to strengthenthe economy.


Behappy -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 11:28 am

How much does the job pay? https://www.drugonsale.com cheap order drugs Poe said he had heard a range of opinions from his constituents in recent weeks, from those who back the Senate plan to those who want to deport all of the nation\'s 11 million undocumented residents. But he had not heard anything to sway his conviction that the issue must be addressed.


Maurice -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 12:34 pm

When can you start? levitra Nasdaq has been diversifying away from its traditional stocktransaction business for years, even before volumes plungedduring the global economic crisis, and into businesses thatprovide a steadier income flow.


Cordell -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 01:06 pm

What\'s the interest rate on this account? https://www.drugonsale.com cialis Prof Mitra, professor of educational technology at Newcastle University, told the Times Educational Supplement that the model could revolutionise education, particularly in remote parts of the world where access to expertise is limited.


lbbrwsivosd -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 04:10 pm

mZUL7R umqanxdmotht, [url=http://uvkiblycfneu.com/]uvkiblycfneu[/url], [link=http://lrmsebxgtyik.com/]lrmsebxgtyik[/link], http://beqrszbhwqhd.com/


sbhqtraolm -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 05:01 pm

YeAeRY qiepwahbvrxd, [url=http://opntftyxtcwd.com/]opntftyxtcwd[/url], [link=http://zumsbpfuffwm.com/]zumsbpfuffwm[/link], http://ucnpytnezmkj.com/


Makayla -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 05:26 pm

I\'m only getting an answering machine levitra The yield on the 10-year Treasury note rose sharply, to 2.72 percent from 2.58 percent late Wednesday. That means investors were selling U.S. government debt securities, which are seen as ultra-safe, in anticipation that the economy would pick up and as they moved money into higher-risk assets like stocks.


Homer -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 05:45 pm

I\'d like to cancel a cheque levitra The White House said that it believed Moscow to be acting in good faith. “We have seen more co-operation from Russia in the last two days than we have heard in the last two years,” said White House spokesman Jay Carney. “I don’t have a time line to give to you. What I can say is that it obviously will take some time; there are technical aspects involved in developing a plan for securing Syria’s chemical weapons and verifying their location and putting them under international control.”


Jamar -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 06:01 pm

Good crew it\'s cool :) https://www.drugonsale.com online pharmacy China's men's squad lags behind the women, but I did get a chance to watch two of the men in action. I saw one of them, Sun Li, take a catch any Test cricketer would be proud of - sprinting towards the boundary, wet ball looping high over his shoulder.


Nickolas -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 06:19 pm

How much were you paid in your last job? https://www.drugonsale.com viagra This stateside brand has exploded in the UK over the last few years with stores on every corner. Their signature jersey pieces are super versatile and have been adopted by the cool kids as their go to label. It's almost a uniform for the hipster dudes despite (or maybe because of) their often controversial ad campaigns. Click through (right) and get yours now - at only ÂŁ20 it's a great way to steal a bit of upper class style!


Bobbie -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:08 pm

Where are you from? online pharmacy (3) Present government officials should be removed and replaced. The laws governing their conduct should be strengthened significantly, including at a minimum, term limits and the elimination of lobbying (i.e. legalized bribery) that has been one of the major reasons why we now have a totally corrupt government.


kjteefah -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:27 pm

m3D5ew wydushrrdghy, [url=http://rzyhatwmoaay.com/]rzyhatwmoaay[/url], [link=http://gztkrdmcfegj.com/]gztkrdmcfegj[/link], http://onrijvcawnau.com/


kdyehfgbzn -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:51 pm

zt00dK zotpfozlpkps, [url=http://bzokrtktjulm.com/]bzokrtktjulm[/url], [link=http://veyuspttnlew.com/]veyuspttnlew[/link], http://mmsvzogigqgs.com/


Jamie -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:51 pm

Could you ask him to call me? https://www.drugonsale.com viagra Sales of newly built, single-family homes rose for a thirdconsecutive month in May, posting a 2.1 percent gain to aseasonally adjusted annual rate of 476,000 units, according todata released by department of housing and urban development andthe U.S. Census Bureau on June 25.


Leonardo -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:10 pm

I\'ll call back later kamagra The cross-genre appeal of cars helps them earn starring roles in videos in everything from country to pop to heavy metal. While some of the earliest car features in videos came organically, automakers have realized the potential of using music videos as sales tools for their latest models.


Marcelo -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:28 pm

Directory enquiries purchase medication online First National Bank president and CEO Anthony Thorne wrote that \"two representatives of the First National Bank of Wellston were assigned to clean and refurbish a bank-owned residential property.\" Thorne said a GPS locator \"led them to the wrong home, which was located on the same street as the target property (we have since retraced their route using the same GPS, and it again took us to the same wrong location). As we discovered later, the property to which they were directed actually belonged to another individual.\"


Nelson -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:44 pm

A jiffy bag https://www.drugonsale.com cheap order drugs SAN FRANCISCO - When asked to name the most notable rags-to-riches entrepreneur that his firm has funded, venture capitalist Ben Horowitz doesn't hesitate: Christian Gheorghe, a Romanian immigrant who came to the United States without speaking English, and rose from limo driver to founder of a business-analytics company, Tidemark.


Milton -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:46 pm

I\'m unemployed purchase medication online The move is a further victory for the new Medicines PatentPool (MPP), which is trying to convince major drugmakers toshare rights to important medicines for the developing worldwith makers of cheap generic drugs.


Leonel -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 10:03 pm

Hello good day https://www.drugonsale.com online pharmacy The NSA broke privacy rules or overstepped its legal authority thousands of times each year since Congress granted it broad new powers in 2008, according to an internal audit and other top-secret documents provided to The Washington Post, which first reported the story.


Marlon -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 10:20 pm

I\'m on work experience https://www.drugonsale.com kamagra Hersman said her team was investigating all aspects of the crash and the rescue efforts. But she referred to the local coroner\'s office any questions on whether one of the two girls killed in the accident had been run over by a fire vehicle. Hersman said the cause of death had not yet been determined.


Fredrick -- Niedziela, 10 Czerwiec 2018 r. 12:28 am

Could I borrow your phone, please? viagra Poland has been a rare bright spot in an otherwise bleakEuropean economic landscape, sustaining growth of around 2percent last year in contrast to recession elsewhere. But suchrun-of-the-mill growth rates now expose the country to budgetdeficit and debt woes, Jagiello said.


Colby -- Niedziela, 10 Czerwiec 2018 r. 01:01 am

I\'m sorry, she\'s https://www.drugonsale.com cialis \"With so many unanswered questions and the problems arising around this rollout, it doesn\'t make any sense to impose this one percent mandate tax on the American people,\" House Majority Leader Eric Cantor told reporters on Wednesday.


Twój nick:

Twój komentarz:
powrót