www.krzysztofkopec.pl  Data:  Piątek, 22 Czerwiec 2018 r.

Powrót na stronę główna

„Znikające złoto” Hiszpania generała Francisco Franco w czasie II Wojny Światowej

W wielu publikacjach dotyczących historii Hiszpanii z okresu II wojny Światowej autorzy podkreślają fakt sympatii, jaką generał Francisco Franco darzył Niepodległą Polskę - II RP. Sympatia ta miała bardzo konkretny wymiar polityczny, choćby poprzez „patrzenie przez palce” na wiele akcji wywiadu polskiego podejmowanych na terytorium Hiszpanii, wręcz współpracy i pomocy w konkretnych przypadkach, w tym w zabezpieczeniu uratowanych z pożogi wojennej zasobów finansowych II RP. Mniej więcej od początku 1943 r. (po Konferencji w Casablance w styczniu 1943 r.) wielu dowódców Armii Polskiej na Zachodzie, w tym oficerów służb specjalnych zaczęło zdawać sobie sprawę, iż szanse na powstanie po zakończeniu wojny, niepodległego państwa polskiego są prawie zerowe. Starali się więc, w miarę możliwości zabezpieczyć maksymalnie dużo, przede wszystkim środków finansowych, które były w ich zasięgu, na potrzeby przyszłej walki o Niepodległość Polski. Jest to bardzo słabo znana, wspaniała karta naszej historii, tym bardziej, iż wiele z tych działań było podejmowanych bez wiedzy polskich władz emigracyjnych i poza plecami sojuszników, głównie Brytyjczyków. Dochodziło na tym tle do wielu napięć i oskarżeń. Informacje na ten temat, bardzo fragmentaryczne są dostępne w archiwach brytyjskich i we wspomnieniach wojennych oficerów polskich i alianckich. Bliższe informacje, do których udało mi się dotrzeć przedstawię w książce, (którą piszę) dotyczącej ratowania finansów II RP w czasie i po II wojnie światowej.
Stosunki Hiszpanii z III Rzeszą opierały się na podpisanym 31 marca 1939 r. traktacie zapewniającym "życzliwą neutralność" każdej ze stron w sytuacji, gdy partner znajdzie się w stanie wojny oraz zobowiązującym do rozwijania wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych, a także kontaktów wojskowych obejmujących wymianę doświadczeń i kadr. Hiszpania stała się w ten sposób nominalnie sojusznikiem państw Osi. Porozumienie to nie dało Niemcom wielu konkretnych korzyści, natomiast zwalniało Hiszpanię z aktywnego udziału w wojnach prowadzonych przez Hitlera. O niezależności generała Francisco Franco w stosunku do Hitlera najlepiej świadczy fakt, iż po zawarciu przez Niemcy w sierpniu 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow, a następnie po ataku 1 września na Polskę, odmówił on podpisania planowanej na wrzesień odrębnej umowy kulturalnej, jak i rozmów na temat rozszerzenia współpracy wojskowej. Hiszpania mimo nacisków Hitlera na początku wojny ogłosiła status "strony Generał Francisco Franco niewalczącej", a w 1943 r. stan „pełnej neutralności”. Współpraca z państwami Osi ograniczyła się do wysłania tzw. ochotniczej Błękitnej Dywizji na front wschodni, ściśle do walki z Związkiem Sowieckim oraz wymiany handlowo-gospodarczej. Błękitna Dywizja została wycofana z frontu sowieckiego ostatecznie w listopadzie 1943 r. Natomiast wymiana handlowa nadzorowana była przez Niemiecko-Hiszpańskie Konsorpcjum Sociedad Financiera (SOFINDUS). W lutym 1944 r. Hiszpania mimo protestów niemieckich wstrzymała dostawy wolframu do Niemiec co było potężnym ciosem dla hitlerowskiego przemysłu zbrojeniowego. Hiszpania rządzona przez generała Franco udzielała również pomocy Żydom prześladowanym przez III Rzeszę. W czasie II wojny światowej wiele tysięcy Żydów przekraczało Pireneje ratując się przed śmiercią w obozach zagłady (na podstawie dekretu przyznającego wszystkim Żydom sefardyjskim, bez względu na miejsce zamieszkania, obywatelstwo hiszpańskie). 
Poniżej chciałbym zapoznać czytelnika z jednym z mało znanych i zbadanych przez historyków polskich epizodów II wojny światowej, polegającym na wykorzystaniu terytorium Hiszpanii do tranzytu zrabowanych przez hitlerowców w Europie, również w Polsce zasobów złota, kosztowności, skarbów kultury, dzieł sztuki. Skarby te były przewożone do Portugalii, lub za pośrednictwem portów hiszpańskich do Ameryki Południowej i Środkowej (bezpośrednio lub za pośrednictwem hiszpańskich kolonii w tym Maroka). W okresie do końca 1943 r. przeważały transporty z „zapłatą” za określone dostawy surowców i materiałów wojennych, później znaczny procent stanowiły „prywatne przesyłki” dygnitarzy hitlerowskich. Logistyka transportów po przekroczeniu granicy hiszpańskiej wyglądała następująco: na czele kilka samochodów hiszpańskiej policji krajowej, dalej ciężarówki wypełnione zrabowanym przez hitlerowców złotem na końcu znów kilka pojazdów policyjnych. Akcje były przeprowadzane w ścisłej konspiracji. Konwojująca transporty Policja Hiszpańska nic nie wiedziała o zawartości konwojowanych przez nią przesyłek. 
Informacje na temat transportów i ich zawartości zaczęły docierać (ze źródeł hiszpańskich) do wywiadu polskiego już od września 1940 r. Były przekazywane odpowiednim służbom brytyjskim. Początkowo Brytyjczycy traktowali te informacje nieufnie, zakładając, iż bardziej efektywny jest transport morski i na nim skupiali swoją uwagę. Starali się śledzić przejmować i zatapiać okręty, które przypływały i wypływały z portów niemieckich i francuskich. Sytuacja zmieniła się mniej więcej od końca 1941 r. 
W archiwach brytyjskich znajduje się notatka z 8.01.1942 r. zgodnie z którą informacje na temat transportów złota ze Szwajcarii do Portugalii przez terytorium Hiszpanii zostały potwierdzone przez dyrektora BIS Thomasa H. McKittricka, w trakcie spotkania z przedstawicielem Bank of England. Informacje na temat transportów znajdują się również w dokumentach znalezionych w USA w U.S. National Archives przez senatora Alfonse M. D'Amato (RN.Y.), który zajmował się sprawą przy okazji pozwu jaki spadkobiercy ofiar eksterminacji Żydów wytoczyli bankom szwajcarskim w 1997 r. Według znalezionych przez niego dokumentów najwięcej transportów miało miejsce od maja 1943 do lutego 1944 roku. Senator D’Amato twierdzi, że szwajcarskie firmy przewozowe były aktywnie zaangażowana w transport złota ze Szwajcarii do Hiszpanii i Portugalii. Szacunki dotyczące liczby samochodów ciężarowych uczestniczących w transportach, w omawianym okresie wahają się od 250 do 280, a wartość przesyłek od 250 do 500 milionów dolarów. Jednym z odnalezionych przez D’Amato dokumentów, jest tajne memorandum z 22 kwietnia 1946 Departamentu Wojny (United States Department of War) do Departamentu Skarbu USA (United States Department of the Treasury). Raport ów wymienia szwajcarską firmę Auto Transit AG z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, jako generalnego wykonawcę dla „przesyłek”, jak również 19 innych szwajcarskich, francuskich, portugalskich i hiszpańskich firm, których samochody uczestniczyły w tym procederze. Wiele z nich było rekomendowanych przez SOFINDUS.
Pułkownik Stanisław Gano Bomba wybuchła, kiedy historycy z różnych krajów, w tym z Niemiec analizując zachowane w różnych archiwach dokumenty doszli do wniosku, iż w znacznej części transportów przewożona zawartość w dziwny sposób „wyparowała” na terytorium Hiszpanii. Sprawa ta już w trakcie wojny nie uszła uwadze Niemców i spowodowała dyplomatyczne interwencje niemieckie u władz hiszpańskich, które ze względu na charakter „przesyłek” nie przedostały się do opinii publicznej. Co stało się z zaginionym w transportach złotem, jak to możliwe, że zaplombowane transporty, z nienaruszonymi plombami docierały do miejsca przeznaczenia z uszczuploną zawartością, dlaczego wywiad niemiecki dopiero po kilku miesiącach zorientował się, iż znaczna część transportów wyparowała to były pytania, na które władze hitlerowskie próbowały odpowiedzieć w prowadzonym przez siebie śledztwie. W ramach niego aresztowano wiele osób zaangażowanych w transporty. Jakie były jego wyniki trudno dociec. Faktem jest, iż od marca 1944 r. do końca wojny kierunekMauzoleum Generała Francisco Franco hiszpański dla wywozu zrabowanego przez hitlerowców złota był wykorzystywany przez Niemców sporadycznie. Jest to pośredni dowód na to, iż wyniki śledztwa dla Niemców nie były zadowalające.
Jak wspomniałem powyżej sprawą przewozu złota i kosztowności przez terytorium Hiszpanii interesował się od początku również wywiad Polski. Informacje na ten temat pochodziły w różnych okresach m.in. od ppłk dyplomowanego Jana Kowalewskiego, który stworzył na terenie Portugalii jedną z najlepiej funkcjonujących alianckich placówek wywiadu ofensywnego. Utrzymywał on również ścisłe kontakty z polskim ruchem oporu na terytorium Francji. Poprzez kontakt z Centralą Polskiego Wywiadu i szefem Wydziału II Sztabu Naczelnego Wodza, pułkownikiem Stanisławem Gano, sprawa transportów była w bezpośrednim zainteresowaniu również agend polskiego wywiadu w Hiszpanii i w Ameryce Południowej. Pikanterii sprawie dodaje informacja do której dotarłem, iż jedna z francuskich firm, biorąca udział w transportach złota przez terytorium Hiszpanii była pod całkowitą kontrolą wywiadu polskiego. Chodzi o firmę: Société de Transport ŕ Toulouse Francis Dufarge. 
Jakie straty poniosły hitlerowskie Niemcy wskutek „wyparowania” części przesyłek? Trudno je dokładnie oszacować, myślę że wahały się one w granicach 10-15 % wartości przesyłanego złota i kosztowności (około 5-6 ton złota), w każdym razie tak wynika z opracowań na powyższy temat. Nie uszła uwadze polskiego wywiadu ostatnia akcja niemiecka z początku czerwca 1944 r., tranzyt „depozytów” dygnitarzy hitlerowskich przez terytorium Hiszpanii do Ameryki Południowej tzw. „Aktion Bormann Feuerland”. Niewątpliwie wokół tej historii narosło tyle mitów, że bardzo trudno oddzielić prawdę od fałszu. Dziennikarz argentyński Władysław Farago twierdzi,Podpułkownik Jan Kowalewski że niemal pełny zapis tej operacji przechowywany jest w archiwach argentyńskich. Jaka była wiedza wywiadu polskiego na ten temat trudno dociec ze względu na to, iż praktycznie cała dokumentacja polskiego wywiadu dotycząca odcinka południowo-amerykańskiego została zniszczona przez pułkownika Stanisława Gano i dzięki temu nie wpadła w ręce brytyjskie a w efekcie sowieckie i władz PRL. I chwała mu za to.
Według wiedzy do której dotarłem jednym z najważniejszych źródeł informacji wywiadu polskiego w Ameryce Południowej, w początkowym okresie wojny (więcej w mojej książce o której wspomniałem powyżej) był Capt. Dietrich Niebuhr szef Abwehry w Buenos Aires. Był świadomym lub nie (nie rozstrzygam sprawy, czytelnicy będą mogli to ocenić sami) współpracownikiem polskiego wywiadu, dzięki któremu uzyskał on bardzo wiele cennych informacji dotyczących organizacji operacji finansowych dokonywanych przez hitlerowskie Niemcy w krajach Ameryki Południowej. Wiedza ta ułatwiła polskiemu wywiadowi ukrycie i „legendowanie” aktywów II RP w Ameryce Południowej, tak aby nie wpadły w ręce hitlerowskie w czasie wojny, jak również w sowieckie i komunistycznych władz PRL po zakończeniu II wojny światowej. 
29 listopada 1997 r. Berliner Zeitung napisał w artykule “ Die Wege des Nazigoldes” autorstwa Hubertusa Czernina I Gabriele Anderl na temat mikrofilmów dokumentów Reichbanku Rzeszy, z prywatnej kolekcji austriackiego biznesmena Herberta Herzoga. Herbert Herzog zmarł 18 kwietnia 1977 r. zostawiając bogate archiwum, dotyczące niemieckich operacji na złocie w czasie II wojny światowej. Bomba wybuchła kiedy jego żona pokazała archiwum męża Herschowi Fischlerowi i dziennikarce Berliner Zeitung Gabriele Anderl. Oprócz bardzo szczegółowych opisów, dotyczących niemieckich operacji na złocie w czasie II wojny Światowej, były w archiwum Herzoga również szczegółowe dane, dotyczące tzw. akcji „Bilbao” i tranzytu zrabowanego w Europie złota przez terytorium Hiszpanii. Mikrofilmy wyliczają skrupulatnie tony złota, które były wysłane ze Szwajcarii do Portugalii przez terytorium Hiszpanii w latach 1940-4. Najpierw były to zapłaty za dostawy surowców i produktów. Od końca 1943 r. znaczną część transportów stanowiły prywatne „zlecenia” dygnitarzy hitlerowskich. I tak w latach 1940-4 przewieziono: 336 ton z Swiss National Bank w Bernie, 22,6 ton z Swiss Bank Corporation, z Le Locle Bank: 4,7 tony, z Swiss Bank Corporation Genewa: 5 ton, z Union Bank of Switzerland Bern: 1,5 tony, z Swiss Bank Corporation Zurych; 3,1 tony, z Leu & Co Zurich: 0,6 tony, z Basel Commercial Bank Zurych: 0,4 tony, z Credit Suisse Zurich, i innych banków szwajcarskich: 1,4 tony.
Po kapitulacji Niemiec w 1945 roku, Anglo-Amerykańskie Powiernictwo przejęło kontrolę nad niemieckimi przedsiębiorstwami i nieruchomości w Hiszpanii. Do lipca 1946 roku przejęło ono kontrolę nad 278 milionami peset (25,3 mln dolarów) z około 1045 mln peset (95 mln dolarów) aktywów niemieckich w Hiszpanii. Przejęło również wszystkie aktywa SOFINDUS. Próbowało również wyjaśnić, co stało się ze złotem, które „wyparowało” z zaplombowanych transportów niemieckich w czasie wojny. Nie ustaliło niczego konkretnego. Sprawa nie została wyjaśniona do dzisiaj.
Jaka była rola wywiadu polskiego w „znikaniu” zawartości zaplombowanych transportów niemieckich przemierzających równiny Hiszpanii, jak było to technicznie możliwe, kim był tajemniczy Pan Francis Dufarge, kim był tajemniczy Pan Adolf Kon, Honorowy Konsul Haiti, mający zresztą w zanadrzu kilka innych nazwisk i tytułów i wreszcie sprawa najważniejsza, gdzie szukać złota, które „wyparowało” z niemieckich transportów, o tym będziecie mogli Państwo przeczytać w mojej książce, o której wspomniałem kilka razy powyżej.

Krzysztof Kopeć

Tajemniczy Pan Adolf Kon ratuje rodzinę Józefa Becka z wojennej pożogi

    Dodaj do Wykop.plDodaj do FacebookDodaj do BlipDodaj do TwitterDodaj do FlakerDodaj do PingerDodaj do zakładek Google

 

Judi -- Sobota, 12 Maj 2018 r. 01:37 pm

Ct7tWc https://www.genericpharmacydrug.com


qlxisajjruv -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 07:24 am

Vw8QR6 avuawkivpgaj, [url=http://kfsemwemlxoa.com/]kfsemwemlxoa[/url], [link=http://umcyeijdhifj.com/]umcyeijdhifj[/link], http://iftvkmwrkyuu.com/


psjign -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 08:59 am

YAIpvx ykvdlosggddx, [url=http://omouxjbvwqcw.com/]omouxjbvwqcw[/url], [link=http://oldwckazjsln.com/]oldwckazjsln[/link], http://mlsgozhqfhfp.com/


oekknnpybph -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 10:36 am

rkMPDx edcpeefgehfm, [url=http://myakixeklpzc.com/]myakixeklpzc[/url], [link=http://mxhemswdichx.com/]mxhemswdichx[/link], http://kjyufrrmulfd.com/


cqraufbsf -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 02:16 pm

7sYTMB foyyvwrgepxt, [url=http://dgvwnstppfhg.com/]dgvwnstppfhg[/url], [link=http://rnkcvzwdbici.com/]rnkcvzwdbici[/link], http://ciffshyzznfq.com/


ygdcks -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 03:58 pm

wAFoKb gfdpgstbdvhr, [url=http://vkbkcmuckmcp.com/]vkbkcmuckmcp[/url], [link=http://zoefgrbdvjfp.com/]zoefgrbdvjfp[/link], http://xjhchoagztuz.com/


jjwlud -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 05:38 pm

CHusVZ xessrisqgkbo, [url=http://jgakgwfmwefq.com/]jgakgwfmwefq[/url], [link=http://lsokitqwlffm.com/]lsokitqwlffm[/link], http://ctdsztfedyzy.com/


ipyyfmw -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 07:20 pm

FLYyrU cjnlmtofjhlh, [url=http://dorrwclszlfq.com/]dorrwclszlfq[/url], [link=http://ymftrlgyfnhi.com/]ymftrlgyfnhi[/link], http://yvdwdzemyhei.com/


fhmdbnhi -- Niedziela, 13 Maj 2018 r. 08:12 pm

mBUd2F mnrjxtrxicsh, [url=http://vobhgoccefug.com/]vobhgoccefug[/url], [link=http://qpyslmwonndi.com/]qpyslmwonndi[/link], http://ueqtlwaualvg.com/


fktlzjvgr -- Poniedziałek, 14 Maj 2018 r. 06:24 pm

sMWARB pvtjzvkvszdh, [url=http://yybntedvkkwz.com/]yybntedvkkwz[/url], [link=http://dlcjtthcmlok.com/]dlcjtthcmlok[/link], http://uihmiowlqufi.com/


ljstryteptu -- Wtorek, 15 Maj 2018 r. 01:15 am

eooCrH dqweduhcngbi, [url=http://irqaiweqjjrr.com/]irqaiweqjjrr[/url], [link=http://mbyfdfipipin.com/]mbyfdfipipin[/link], http://edlzjcjejgkt.com/


rcsibv -- Wtorek, 15 Maj 2018 r. 07:47 am

mErkUq amyzxkcvqxft, [url=http://wkyffjpcpsvs.com/]wkyffjpcpsvs[/url], [link=http://ervyizunqnlr.com/]ervyizunqnlr[/link], http://hrjdhiahirhf.com/


ustbuy -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 06:20 am

XhA6UI qobyqctrwqay, [url=http://qpzfoqgxwpsu.com/]qpzfoqgxwpsu[/url], [link=http://jjfdrgztrosg.com/]jjfdrgztrosg[/link], http://eosltcgdkgoq.com/


wnumpjh -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 08:23 am

1z3HDr frpycsxlevzj, [url=http://fvyunkrvztyr.com/]fvyunkrvztyr[/url], [link=http://mhpjmfdcisti.com/]mhpjmfdcisti[/link], http://luwjhgjzbdhx.com/


hbcdcwoii -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 11:14 am

92PDse jsxtnqxqmwsx, [url=http://szixbftljlvz.com/]szixbftljlvz[/url], [link=http://hbvmnfuqqztz.com/]hbvmnfuqqztz[/link], http://tjrznlqcmznr.com/


jcljobiddry -- Piątek, 18 Maj 2018 r. 01:08 pm

3eC4XA wwcntozfhxhf, [url=http://cbajvcphinxn.com/]cbajvcphinxn[/url], [link=http://usavkdxxmnry.com/]usavkdxxmnry[/link], http://wlgordngknmo.com/


Efren -- Sobota, 26 Maj 2018 r. 02:25 pm

I was made redundant two months ago levitra FILE - In this Sept. 7, 2013, file photo, women run from the effects of tear gas past a wall that reads in Portuguese \"Who pays the price?\" during a protest in Rio de Janeiro, Brazil. While Brazil, Russia, India and China recovered quickly from the crisis, they accounted for only 22 percent of consumer spending in the 10 biggest economies in 2012. (AP Photo/Silvia Izquierdo, File)


Sylvester -- Sobota, 26 Maj 2018 r. 02:53 pm

What\'s your number? https://www.drugonsale.com online pharmacy Food safety is a serious topic in China where scandals frommilk laced with industrial chemicals to recycled \"gutter oil\"for cooking have left many consumers wary. A recent Pew Researchreport said almost four in 10 Chinese people felt that foodsafety was a \"very big problem\".


Lowell -- Piątek, 08 Czerwiec 2018 r. 04:48 pm

I\'ve come to collect a parcel kamagra Funding was announced for a pilot scheme in which a small number of practices will open from 8am to 8pm, seven days a week, and will hold consultations with patients via email, telephone and Skype video technology.


Eldridge -- Piątek, 08 Czerwiec 2018 r. 05:16 pm

I stay at home and look after the children https://www.drugonsale.com purchase medication online State lawmakers had set aside the money to help the town build a new school to replace the one where a gunman killed 26 people last December. Connecticut officials said the state was willing to allocate all of the $50 million to the new school.


Moshe -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 10:49 am

Which team do you support? kamagra The 64-year-old former presidential hopeful has admitted attending sex parties there, or what his lawyer called \"libertine soirees\", but says he did not know that some of the women were paid prostitutes.


Junior -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 11:21 am

How many more years do you have to go? https://www.drugonsale.com cheap order drugs The transparency push is primarily aimed at other parts ofthe FCA\'s work. Commodity market supervision is only a smallpart of the authority\'s portfolio, which focuses on equities,consumer protection, banking and insurance. Nonetheless, theneed for more transparency is essential in this field too.


Martin -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 12:27 pm

I\'d like to open a business account viagra For the Eid holiday, the faithful prayed in neighborhood mosques Tuesday at sunrise to celebrate the prophet Abraham\'s readiness to sacrifice his son to God. Interim president Adly Mansour and Egypt army commander Abdel-Fattah el-Sissi appeared on state television, praying at an air force mosque in an eastern Cairo district.


Kennith -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 12:59 pm

Have you got a current driving licence? https://www.drugonsale.com online pharmacy Kurt Cobain\'s mother is putting the 1.5-story bungalow where the Nirvana frontman grew up in Aberdeen, Washington, up for sale this week, the same month as the 20th anniversary of Nirvana\'s final stud...


weumrmhfkv -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 03:49 pm

I16PKc gaspagxnfcmb, [url=http://jgaguqnsnhfp.com/]jgaguqnsnhfp[/url], [link=http://puqavsrfznxk.com/]puqavsrfznxk[/link], http://hbcjqiuuqijb.com/


Hector -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 05:19 pm

An envelope purchase medication online The government said the sale was targeted at Swedish andinternational institutional investors through an acceleratedbookbuilding which will be launched immediately, with pricingand allocation on Wednesday.


Abraham -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 05:37 pm

How long are you planning to stay here? kamagra More broadly, Britain\'s economy is also recovering morequickly than expected. A survey on Tuesday showed British firmsrecorded the best growth in domestic trade for at least sixyears in the third quarter.


Oswaldo -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 05:53 pm

I work with computers https://www.drugonsale.com purchase medication online Durrell, who died in 1990 and whose 100th anniversary was last year, lived in the house during the Second World War, taking up with the lover who became the model for Justine, the novels\' heroine.


Wilbur -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 06:12 pm

I was born in Australia but grew up in England https://www.drugonsale.com levitra But The News found a disturbing number of suspension cases where the network’s administrators removed special-education pupils from normal classrooms for weeks and even months, while at the same time pressuring their parents to transfer them to regular public schools.


raforopio -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 06:29 pm

jsPa7o ysjkqosodcdw, [url=http://hwivokpioomm.com/]hwivokpioomm[/url], [link=http://syidrfiwznhc.com/]syidrfiwznhc[/link], http://cfqemxytgxgo.com/


Pitfighter -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:01 pm

An accountancy practice kamagra At Aurora — which came in the midst of his summer re-election battle with Mitt Romney — Obama paused his campaign and flew to Colorado to visit with the loved ones of the victims and survivors recovering from their wounds. He used his remarks to pay tribute to the first responders and heroes of the tragedy.


ieaciozrbn -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:08 pm

mJmnjP gecnvdzsfuzg, [url=http://zqouomkehrvg.com/]zqouomkehrvg[/url], [link=http://gyjlsxkznldf.com/]gyjlsxkznldf[/link], http://cidthwtswlbq.com/


Fermin -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 07:44 pm

How much were you paid in your last job? https://www.drugonsale.com viagra Viewership for most events have fallen over the past 20 years because of increased competition from Fox and cable television and such leisure time activities as surfing the Internet, playing video games and watching recorded programming.


Hosea -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:02 pm

Could I ask who\'s calling? kamagra Some of the economists believe if Congress doesn\'t raise the debt ceiling then the administration will act unilaterally. That might cause a constitutional crisis but they believe it would avoid a financial crisis.


gczazrev -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:10 pm

aTb5uO yapgilenycou, [url=http://uwwwbkpwmevj.com/]uwwwbkpwmevj[/url], [link=http://vfyxstxokpdt.com/]vfyxstxokpdt[/link], http://fytdpgxsebyq.com/


Javier -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:21 pm

Have you got any qualifications? online pharmacy “This looks like an excellent program,” said Dr. Donald Hensrud of the Mayo Clinic. “Increasing fruit and vegetable intake is associated with decreased risk of heart disease, cancer, obesity and even overall mortality.”


Chuck -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:36 pm

Another service? https://www.drugonsale.com kamagra In other words, it appears that no one at the British Library actively chose to block access to Shakespeare. Rather, the Web filter\'s strict algorithm flagged the text as violent and blocked it automatically.


Garfield -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:39 pm

Have you got any qualifications? cialis But Congress, because of its longstanding penchant for doing budget deals at the last minute, has given agencies plenty of experience planning for shutdowns. Agencies had last put together full-blown contingency plans as recently as 2011.


Flyman -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 09:55 pm

I\'m in a band https://www.drugonsale.com online pharmacy Christie, a former federal prosecutor, has enjoyed bipartisan popularity since he famously boosted the re-election chances of President Barack Obama last year by embracing his response to Superstorm Sandy. While New Jersey voters applauded Christie for putting the state\'s interests ahead of politics, national Republicans responded to the gesture with dismay.


Dewey -- Sobota, 09 Czerwiec 2018 r. 10:13 pm

I\'ve lost my bank card https://www.drugonsale.com kamagra \"The North Korean intention is obvious. It is saying it wants to exchange the resumption of the Diamond Mountain tours with the family reunions,\" said Lim Eul Chul, a professor at South Korea\'s Kyungnam University.


Merle -- Niedziela, 10 Czerwiec 2018 r. 12:20 am

This is the job description online pharmacy \"The unions are not trying to strike, that\'s the reason why we did not give the 72-hour notice,\" Bryant said on Thursday. \"We want the public to understand this is not our intention to disrupt the Bay Area and the businesses that are going to be impacted.\"


Billie -- Niedziela, 10 Czerwiec 2018 r. 12:54 am

We\'re at university together https://www.drugonsale.com kamagra Nadezhda Tolokonnikova, 23, Maria Alyokhina, 25, andYekaterina Samutsevich, 30, were sentenced to two years inprison last August for bursting into Christ the SaviourCathedral and belting out a song calling for the Virgin Mary torid Russia of Vladimir Putin.


Twój nick:

Twój komentarz:
powrót